Functional Trainer (farsi) 240799

به آزمون Functional Trainer (farsi) 240799 خوش آمدید

نام و نام خانوادگی
ایمیل
1. جمله" كليه برنامه هاي تمرين مي بايست، حتی المقدور مشابه و مطابق با رشته مربوطه باشد" معرف کدام اصل تمرین است؟
2. در فعالیتهای ورزشی کوتاه و شدید مانند پرش ارتفاع و پرتاب دیسک کدام سیستم نقش دارد؟
3. ویژگی تارهای تند انقباض ......
4. سریعترین مسیر تولید ATP کدام است؟
5. حداکثرزمان انجام فعالیتهای ورزشی و استفاده از دستگاههای فسفاژن -اسیدلاکتیک و هوازی به ترتیب کدام است ؟
6. کدام یک از رشته های ورزشی بیشترین میزان تولید ATP را از طریق ATP-CP بدست می آورد؟
7. کدام گزینه در خصوص ویژگی تارهای عضله اسکلتی صحیح است؟
8. اگر تمام واحد های حرکتی موجود در یک عضله همزمان فعال شوند....
9. نوعی عمل عضلانی که ضمن تولید نیرو طول سلول عضله طویلتر می شود؟
10. بیشترین منبع انرژی که در بدن ذخیره می شود:
11. پایین ترین میزان VO2MAX نسبی در کدام ورزشکاران زیر دیده می شود؟
12. کدام سیستم تمرین قدرتی میتواند استقامت قلبی تنفسی را بیشتر تحت تاثیر قرار بدهد؟
13. کدام قابلیت زیر در دسته فاکتورهای آمادگی جسمانی وابسته مهارت حرکتی قرار نمیگیرد؟
14. در بدنه ی اصلی برنامه ی یک جلسه تمرین کدام یک از برنامه های زیر بهتر است در آخر باشد؟
15. وقتی به علت تعطیل شدن استخر از فعالیت های دویدن برای شناگران استفاده میکنیم کدام اصل تمرین نادیده گرفته می شود؟
16. بر اساس اصل ........... سازگاري های تمرينی هنگامی ايجاد می شود که اجزای فيزیولوژيکی يا عضلانی به ميزانی فراتر از سطح معمول بکار گرفته شود.
17. کدامیک از گزینه های زیر از موارد موثر در تفاوتهای فردی محسوب می شود؟
18. کدامیک از فاکتورهای امادگی جسمانی در اثر بی تمرینی زودتر دچار کاهش می شود؟
19. کدامیک از گزینه های زیر از حیطه های تمرینات قدرتی محسوب نمی شود؟
20. برنامه های کم حجم برای توسعه ....................... و برنامه های پر حجم برای توسعه ......... مناسبتر است.
21. مناسبترین شدت برای توسعه قدرت محض کدام گزینه است؟
22. استفاده از ترتیب حرکات بصورت متناوب برای افراد ......... و ........ توصیه می شود
23. کدامیک از موارد زیر از نکات مورد توجه در تعیین زمان استراحت بین هر ست محسوب می شود؟
24. بهترین زمان استراحت برای توسعه توان .............. در بین هر ست تمرینی می باشد.
25. بهترین ترتیب حرکات در تمرینات فانکشنال برای افراد مبتدی ............. محسوب می شود
26. در روش تاباتا بار تمرین به چه صورت است؟
27. کدامیک از گزینه های زیر از موارد توسعه تمرینات فانکشنال نیست؟
28. اولین مرحله از زمانبندی تمرینات فانکشنال کدام است؟
29. بهترین روش برای کاهش وزن در تمرینات فانکشنال استاده از چیدمان ............................. است.
30. استراحت تمرینات با هدف توسه توان و قدرت محض به ترتیب......... و......... است.